ncdc logo title
east 110.27
west 111.00
south  31.12
north  30.62
Export metadata
Service information
contacts:
Xu Wennian
phone:
0717-6393092
mailbox:
kjc@ctgu.edu.cn
Contact information
contributors:
Huang haifeng , Lu Shuqiang , Yi Wu
author:
Huang haifeng
manager:
Huang haifeng , Yi Wu